กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2560

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และโคลนถล่ม ปี 2560
การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด :
2. Present_Report3 ( 030460).pdf ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
1. DANA_Overview 2.pdf ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 484 ครั้ง)
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศขอสนับสนุนข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตามภาระกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่บริษัท เกษตรปลอดสารพิษ จำกัด