กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

Download Files

ทั่วไป

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการประเมิณความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf ( 4.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 513 ครั้ง)
แบบประเมิน PDNA
การสำรวจข้อมูลผลงานวิจัยของหน่วยงานย้อนหลัง 10 ปี
ดาวน์โหลด :
research_data.xls ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)