กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

1 2 3
18/4/2557
17 เมษายน 2557 – ผู้แทน UNISDR Ms.Fengmin Kan, Head of Asia Pacific office/ Mr.Sujit Mohanty, Programme Officer/ Ms.Kamolwan Thaninkitiwong, team assistant เข้าพบ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557
27/3/2557
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย (มท.3)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 เปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 : AMCDRR) คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 22ต.ค.55 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักเตรียมความพร้อมของประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อประเทศไทยจะได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและกลไกเชิงนโยบายที่นำไปสู่แผนงานพัฒนาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมถึงระดับโลก นายวิสาร กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ จะเป็นการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMCDRR ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและสถานที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน และพิจารณาแผนงานกิจกรรมและแผนงบประมาณสำหรับจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีฯเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึ่งการประชุมดังกล่าว กำหนดจัดในวันที่ 22 – 24 มิ.ย. 2557 ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมเตรียมการ การประชุมเชิงวิชาการ การจัดเวทีอภิปรายการเสวนา การประชุมวาระพิเศษ การจัดตลาดนัดความรู้และการประกวดวิดีโอคลิป เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้หัวข้อหลักได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำให้ประเทศและชุมชนพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมกว่า 4,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก1,500 คน ทั้งผู้แทนระดับรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานด้านจัดการภัยพิบัติ องค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศผู้แทนจากฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ 2,500 คน ได้แก่ ผู้แทนระดับรัฐมนตรีส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาชน นายฉัตรชัย พรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการประชุม AMCDRR ครั้งที่ 6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดวาระกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2548 - 2558 (The Hyogo Framework for Action 2005 - 2015 : HFA) ที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะได้ร่วมกันทบทวนและกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทศวรรษหน้าพร้อมจัดทำข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกรอบเฮียวโกะของภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ จะได้นำผลการประชุมเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ และประกาศรับรองใช้ทั่วโลกในการประชุมระดับโลกเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสมัยที่3. Source: Dailynews 27 Mar 2014 11.50am
3/2/2557
ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 สว.จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการ 6th AMCDRR ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางพูน จ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 3655 หรือทางเวปไซต์ 6th AMCDRR
1 2 3