กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์


โครงการจัดทำรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน                   

                      คันที่ 1 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง                                         คันที่ 2 ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
                      
                                               คันที่ 3 (รถต้นแบบ) ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น


**********************************************************************************************************************************************************************


โครงการจัดทำห้องเรียนรู้บนรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่

(Learning Room on Mobile Earthquake Simulation Car)

1. สามารถ Download Application "Earthquake Learning Room" ได้ทาง App Store หรือ Google Play หรือจาก QR Code ; 

2. กดไปที่ปุ่มตามหัวข้อเพื่อไปที่ระบบสื่อการเรียนรู้แสดงผลเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) โดยให้เปิด Application
แล้วส่องไปที่รูปภาพสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ตามหัวข้อหลักด้านล่างนี้

        

*******************************************************************************************************************************************************************


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


สามารถ Download แบบเสนอและตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แล้วที่นี่ ==> (แบบเสนอโครงการและตัวอย่าง) <==


*******************************************************************************************************************************************************************


แบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย / โครงการประกอบการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564


สามารถ Download  ได้ที่นี่ ==> (แบบเสนอโครงการ) <==

***********************************************************************************************************************************************************

     
     
     
     
     
วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย)
ปีที่ 8 เล่มที่ 13 * มิถุนายน 2565
Special Edition ฝุ่นละอองขนาดเล็กกับวิกฤตมลภาวะทางอากาศ มหันตภัยที่ไม่ควรมองข้าม
วิกฤต PM 2.5 อดีตถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการ ความร่วมมือสาธารณะเพื่อกู้วิกฤต PM 2.5
Special Scoop การศึกษาวิจัยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศสสตร์
วิจัยและนวัตกรรม - เครื่องกรองฝุ่นขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ต้นแบบ -
การประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งและแนวทางการลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน - 
อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน "MRE ปภ." - 
เครื่องสำรองไฟฉุเเฉินแบบเคลื่อนที่ต้นแบบด้วยระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์
                                                                                          

 
1. Download PDF file

     
     
วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย)
ปีที่ 7 เล่มที่ 12

การถอดบทเรียนวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และสกู๊ปพิเศษ การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)กับการปรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
ในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. Download PDF file

     
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 6 เล่มที่ 11 กันยายน 2563

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Recovery Framework : PDRF)
Special Scoop! แนวทางการขับเคลื่อน การประเมินความต้องการเกิดสาธารณภัย
1. Download PDF file
     
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 6 เล่มที่ 10 มิถุนายน 2563
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562
(IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
1. Download PDF file
     
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประเมิณความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย

Final Report 
Post Disaster Needs Assessment for post Disaster Recovery Framework Research Project

มกราคม 2563
January 2020
1. Download PDF file
     
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA)

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
1. Download PDF file
     
การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                    
โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี)
จัดทำโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2556
1. Download PDF file            

     
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0
จัดทำโดย สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2562
1. Download PDF file
     
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่
จัดทำโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2562
1. Download PDF file
     
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2560
1. Download PDF file
     
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 5 เล่มที่ 9 พฤษภาคม 2562

นวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามนโยบาย Thailand 4.0
1. Download PDF file
     
รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมิน
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ สู่มาตราฐานสากล ปี พ.ศ.2560                                     
1. Download PDF file              

     
รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ปี พ.ศ.2559 1. Download PDF file
     
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 5 เล่มที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากภัยพิบัติ สู่มาตรฐานสากล : กรณีศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
"แนวคิดการขับเคลื่อน DANA ไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง"
1. Download PDF file
     
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 4 เล่มที่ 7.มีนาคม 2561

การประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากภัยพิบัติ (DANA DALA และ PDNA)
กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
1. Download PDF file 
     
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 4 เล่มที่ 6.พฤศจิกายน 2560

โครงการนำร่องป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและ
ดินโคลนถล่มอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดน่าน                                                        
1. Download PDF file                                     

วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 3 เล่มที่ 5. สิงหาคม 2560

วิกฤติไฟป่า กรณีศึกษาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
1. Download PDF file
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 2 เล่มที่ 4. สิงหาคม 2559

เหตุเพลิงไหม้อาคารที่พัก 10 ชั้น ภายในซอยนราธิวาส 18
1. Download PDF file
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 2 เล่มที่ 3. พฤษภาคม 2559

วิกฤติภัยแล้ง ผลกระทบและทางออกของประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)                                 
1. Download PDF file                             
วารสาร Disaster Profile สาระภัย
ปีที่ 2 เล่มที่ 2. กรกฎาคม 2558

เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี
เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น
1. Download PDF file
Disaster Profile in 2013
รายงานสารธารณภัย ปี 2556

Exclusive Interview พลโท นพ.อำนาจ บาลี
วิกฤตอุทกภัยภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี
อุบัติเหตุเรือล่มเกาะล้าน จ.ชลบุรี
การชุมนุมเรียกร้องของเกษตรกรสวนยางพาราภาคใต้
วิกฤตมหาวาตภัยใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1. Download PDF file
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)
“ประชาชนคิดอย่างไร กับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
ณ วันนี้ ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สตอมเซิร์จ (Storm Surge)
1. สตอมเซิร์จ (Storm Surge)
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น้ำป่าไหลหลาก

กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน
จากการเกิดดินถล่ม/น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. การประยุกต์ใช้ฯ จ.กาญจนบุรี
โครงการศึกษาวิจัย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. Download PDF file