กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ภารกิจ สว.

สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) 


ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 168/2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548โดย สว. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และของกระทรวงมหาดไทย และของรัฐบาลไทย
อำนาจหน้าที่ สว. มีดังนี้ :

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย และอุบัติภัย
(2) ประเมินความเสียหายจากสาธารณภัย และจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
(3) ดำเนินการประสานนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง่ในประเทศ และต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


สว.มี หน่วยงานภายในประกอบด้วย 3 หน่วยงานภายใน คือ ส่วนวิจัยและพัฒนา ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ฝ่ายบริหารทั่วไป