กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ภารกิจ สว.

สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) 


ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 168/2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548โดย สว. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และของกระทรวงมหาดไทย และของรัฐบาลไทย
กรอบโครงสร้างภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 265/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้ :

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ
(2) ดำเนินการประสานนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


สว.มี หน่วยงานภายในประกอบด้วย 4 หน่วยงานภายใน คือ ส่วนวิจัยและพัฒนา ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ฝ่ายบริหารทั่วไป