กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ส่วนวิจัยและพัฒนา

 

ภาพกิจกรรม โครงการต่างๆ ของส่วนวิจัยและพัฒนา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

ชื่อโครงการ วัน / เวลา / สถานที่ สามารถ Download file ได้ที่นี่ (pdf)
โครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี       ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                          1. Download .pdf (Click Here)