กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ส่วนวิจัยและพัฒนา     
     
     

 

ชื่อโครงการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (pdf)

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดการสาธารณภัย
กรณีศึกษา :การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ระยะที่ 1
(Click Here)
โครงการโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร 
กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
(Click Here)
กิจกรรมการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชัยภูมิ
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
(Click Here)
โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Click Here)
โครงการจัดทำวารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) เล่มที่ 12
เรื่อง การถอดบทเรียนวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และสกู๊ปพิเศษ “การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) กับการปรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19)
(Click Here)