กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ภาพกิจกรรม โครงการต่างๆ ของส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

โครงการ/กิจกรรม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน (เต็นท์สำหรับครอบครัว จำนวน 180 หลัง) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง 18 แห่ง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย

(Click Here)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ภัยพิบัติแห่งแปซิฟิก (PDC) ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและสนับสนุนการตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยในประเทศไทย (Last Mile) ควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรม ThaiAWARE ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Click Here)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 600 ชุด ณ ลานจอดรถกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคณะกรรมการบริหาร AHA Center อนุมัติสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนจากคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ให้แก่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ (Click Here)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,000 ชุด โดยคณะกรรมการบริหาร AHA Center อนุมัติส่งของช่วยเหลือของอาเซียนจากคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ณ ลานจอดรถกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อสนับสนุนการกักตัวของผู้เสี่ยงการติดเชื้อในสถานกักกัน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ (Click Here)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับ นายอิกนาซิโอ บิตอริกา แฮมิลตัน กงสุลสเปน สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสเข้าพบหารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคีด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำความเข้าใจการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย (Click Here)