กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน (เต็นท์สำหรับครอบครัว จำนวน 180 หลัง) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง 18 แห่ง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้แนวนโยบายในการอบรมทีม USAR Management Team ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการอบรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการในการฟื้นฟู และกรอบแนวทางการฟื้นฟูในภาคการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 15 (15th meeting of the Regional Consultative Committee on Disaster Management : RCC) ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เพื่อร่วมหารือสู่การประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงทุกมิติเพื่อความปลอดภัยของสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านบริหารจัดการภัยพิบัติจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมประชุม และผู้เเทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบโล่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในฐานะเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร
8 9วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องชมนภา โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการ หลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Recovery Frame work : PDRF)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG Asia – Pacific Regional Earthquake Response Exercise : ERE 2019) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA - ROAP) จัดการฝึกซ้อมแผนฯ สถานการณ์แผ่นดินไหวเพื่อทดสอบการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ โดยมีทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) และหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย เข้าร่วมการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถ Download ได้แล้วที่ งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้มีการตัดสินการประกวดเรียงความในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานองค์การช่วยเหลือเด็ก ชั้น 14 อาคารมณียา โดยมีผลการประกวดดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) หัวข้อ "เด็กๆ ดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมา" รางวัลที่ 1 ด.ญ. สุชาดา ยะหัตถะ โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ รางวัลที่ 2 ด.ช. อุดมโชค แสงนก โรงเรียนบ้านป่าเลา จ.เพชรบูรณ์ รางวัลที่ 3 ด.ช. นิติภูมิ มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) หัวข้อ “เด็กๆ กับการลดความเสี่ยงภัยทำอะไรได้มากกว่าผู้ใหญ่คิด” รางวัลที่ 1 ด.ญ. ส่วยห่าน ลุงยะ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ด.ช. สหรัฐ เจ้ยแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง รางวัลที่ 3 ด.ญ. กานต์สินี โตลา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี สามารถ Download เรียงความได้จากด้านล่าง
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานงานรับรองและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างประเทศ
สรุปผลการประชุม
(Damage and Needs Assessment : DANA)<br />เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) และมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่จะนำไปสู่การตัดสินใจสั่งการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ตรงตามหลักการด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร<br />จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถ Download แบบฟอร์มและคำอธิบาย รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี 2558-2560 ได้ที่นี่
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ สู่มาตรฐานสากล<br />วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.<br />ณ ห้องประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการจัดตั้งทีมประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและการขยายทีมประเมินกลางไปยังทีมประเมินระดับพื้นที่” ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น ๕ ปภ.<br />
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
เข้าสู่เวปไซต์หลักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย