กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 23 กันยายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ในโอกาสนี้ ปภ. ได้มอบหนังสือ "ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการภัยพิบัติ ที่ระลึกเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล" (วันที่ 13 ตุลาคม) ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย On September 23, 2021, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society and the executive attended the meeting about disaster management with Mr. Chainarong Wassanasomsit, Deputy Director General in the Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) with the executive. On this occasion, the DDPM gave a book "International cooperation in disaster management, Commemorative on ASEAN Day for Disaster Management: ADDM and International Day for Disaster Risk Reduction: IDDR" (On October, 13) to RCHB at Thai Red Cross Disaster Operations Center.
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน (เต็นท์สำหรับครอบครัว จำนวน 180 หลัง) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง 18 แห่ง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้แนวนโยบายในการอบรมทีม USAR Management Team ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการอบรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการในการฟื้นฟู และกรอบแนวทางการฟื้นฟูในภาคการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 15 (15th meeting of the Regional Consultative Committee on Disaster Management : RCC) ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เพื่อร่วมหารือสู่การประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงทุกมิติเพื่อความปลอดภัยของสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านบริหารจัดการภัยพิบัติจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมประชุม และผู้เเทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบโล่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในฐานะเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร
8 9วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องชมนภา โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการ หลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Recovery Frame work : PDRF)
ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถ Download ได้แล้วที่ งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้มีการตัดสินการประกวดเรียงความในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานองค์การช่วยเหลือเด็ก ชั้น 14 อาคารมณียา โดยมีผลการประกวดดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) หัวข้อ "เด็กๆ ดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมา" รางวัลที่ 1 ด.ญ. สุชาดา ยะหัตถะ โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ รางวัลที่ 2 ด.ช. อุดมโชค แสงนก โรงเรียนบ้านป่าเลา จ.เพชรบูรณ์ รางวัลที่ 3 ด.ช. นิติภูมิ มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) หัวข้อ “เด็กๆ กับการลดความเสี่ยงภัยทำอะไรได้มากกว่าผู้ใหญ่คิด” รางวัลที่ 1 ด.ญ. ส่วยห่าน ลุงยะ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ด.ช. สหรัฐ เจ้ยแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง รางวัลที่ 3 ด.ญ. กานต์สินี โตลา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี สามารถ Download เรียงความได้จากด้านล่าง
สรุปผลการประชุม
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”
(Damage and Needs Assessment : DANA)<br />เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) และมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่จะนำไปสู่การตัดสินใจสั่งการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ตรงตามหลักการด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร<br />จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถ Download แบบฟอร์มและคำอธิบาย รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี 2558-2560 ได้ที่นี่
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ สู่มาตรฐานสากล<br />วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.<br />ณ ห้องประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
เข้าสู่เวปไซต์หลักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย