กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files
ประมวลภาพกิจกรรม
วันนี้ (21 ก.ค. 65) นายสหรัฐ วงศ์สุกลวิวัฒน์ ผอ. สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้า สนง.ปภ.จ. ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเปิดการอบรมหลักสูตร ASEAN Emergency Rapid Assessment Team (ASEAN-ERAT) Induction Course (การอบรมทีมประสานงานและประเมินความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ของอาเซียน) ณ โรงแรม Intercontinental หัวหิน โดยในหลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน (จนท. ปภ. 5 คน) และเป็นหลักสูตรแรกใน 2 ปีที่ทาง AHA Centre จัดขึ้น เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของบุคคลากรอาเซียนในการประสานงานและความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในอาเซียน การอบรมในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฏี (5 วัน) ในหัวหิน และการฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริง (3 วัน - 62 ชม.) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 25 เมษายน 2565 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือหน่วยงานระดับชาติ ณ ห้องประชุมบางลำพู โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ เพื่อร่วมพลักดันแนวคิด นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญเติมเต็มการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศไทย ในการจัดทำรายงานการดำเนินการระดับชาติโดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรมการทบทวนระยะกลางตามกรอบเซนได โดยการสนับสนุนจาก UNDRR ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ ADPC สำหรับการเผยแพร่ให้นานาประเทศได้นำไปศึกษา สร้างการยอมรับต่อประเทศไทยในเวทีระดับโลก โดยมีผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับกระทรวง หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภายในของ ปภ. เข้าร่วมประชุมฯ
(15 มีนาคม 2565) ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ทำการศึกษาวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นช่วงประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านการดำรงชีพแลระบบสาธารณูปโภคที่อาจได้รับความเสียหาย รวมถึงเกิดความไม่สะดวกในการดำเนินชีวิตช่วงที่เกิดภัย โดยพัฒนาต้นแบบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Meals Ready-to-Eat: MRE) ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตจำนวนมาก ราคาถูก และมีคุณภาพ ซึ่งได้ร่วมกับอุตสากรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (สถาบันอาหาร) ศึกษาวิจัยสูตรเมนูอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานต้นแบบที่ได้ทำการสำรวจความต้องการจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 เมนู ได้แก่ ไข่พะโล้ ไก้ผัดกระเทียม แกงเขียวหวาน และข้าหอมมะลิหุงสุก นำมาสู่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยอุณหภูมิและแรงดันสูง สำหรับจุดเด่นของอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่ได้คิดค้นมานั้นคือสามารถรับประทานทันทีโดยไม่ต้องอุ่นร้อน และเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้นานถึง 12 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและไม่ใส่วัตถุกันเสีย ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหารด้านสี กลิ่น รส จากความชื้นออกซิเจนและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณเพียงพอต่อร่างการ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยได้ยื่นขอเลข อย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก ทำให้ลดพื้นที่ในการขนส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยได้ครั้งละจำนวนมาก ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยในการประกอบอาหารปรุงสุก การแจกจ่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานจึงถือเป็นอีกทางเหลือหนึ่งสำหรับหน่วยงานและประชาชนในการดำรงชีพช่วงที่เกิดภัย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่รวม 4 เมนู จำนวน 720 ถ้วย และถุงผลิตภัณฑ์ 120 น. ซึ่งในระยะต่อไป ปภ. ได้วางแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประสบภัยและระบบขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันที่ 23 กันยายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ในโอกาสนี้ ปภ. ได้มอบหนังสือ "ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการภัยพิบัติ ที่ระลึกเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล" (วันที่ 13 ตุลาคม) ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย On September 23, 2021, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society and the executive attended the meeting about disaster management with Mr. Chainarong Wassanasomsit, Deputy Director General in the Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) with the executive. On this occasion, the DDPM gave a book "International cooperation in disaster management, Commemorative on ASEAN Day for Disaster Management: ADDM and International Day for Disaster Risk Reduction: IDDR" (On October, 13) to RCHB at Thai Red Cross Disaster Operations Center.
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน (เต็นท์สำหรับครอบครัว จำนวน 180 หลัง) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง 18 แห่ง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข และ UNDRR ในช่วงเดือนมกราคม จำนวน 4 ครั้ง ผ่านโปรแกรม ZOOM
PM 2.5 getting to affect on health: Central Regions: Samut Sakorn, Samut Prakarn, Bangkok High Tide of the Sea level at the estuay areas and the Coastal low land area. Central Regions: Samut Sakorn, Samut Song Kram, Samut Prakarn, ChachengSaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, Petchaburi, Prachuap KiriKan, Bangkok South Regions: Chumpron, Surat Thani, Nakorn Sri thammarat, Songkla, Pattani, Narathiwat
High Tide of the Sea level at the estuay areas and the Coastal low land area. Central Regions: Samut Sakorn, Samut Song Kram, Samut Prakarn, ChachengSaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, Petchaburi, Prachuap KiriKan, Bangkok South Regions: Chumpron, Surat Thani, Nakorn Sri thammarat, Songkla, Pattani, Narathiwat
prepare for the variety of weather starting from THE TEMPERATURE DROPPED BY 2-3 CO WITH COOL TO COLD AND WINDY WITH THE OUTBREAK OF ISOLATED THUNDERSHOWERIN SOME AREAS OVER THE LOWER NORTHEAST with tHE REMAINING OF ISOLATED THUNDERSHOWER WITH TEMPERATURE DROPPED BY 1-3 CO FORECAST IN THE NORTH AND THE CENTRAL INCREASING RAIN AND ISOLATED HEAVY RAIN IN THE SOUTH with rough wave in the sea and in the gulf
prepare for variable weather as the temperature dropped and cool to cold with windy are likely in the most of the country while the more rain is still in the South.
Monitoring closely for overbank flow and flood creeping situation from the accumulation including the raising water level at Chao Phraya, Tha Chin river, Chi and Mun river valley and at the last stages tide of Chao Phraya, Ubonrathana Dame that are still high. Meanwhile be prepare for the inshore surege at the estuary and the coastal plains around Chachengsaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, Samut Prakran, Samut Sakorn, Samut Songkram, Petchaburi, Nonthaburi, Bangkok, Prachuap Kiri Kan, Chumpron, Surat Thani, nakorn Sri thammarat, Songkla, Pattani, Narathiwat
สรุปผลการประชุม
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”
(Damage and Needs Assessment : DANA)<br />เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) และมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่จะนำไปสู่การตัดสินใจสั่งการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ตรงตามหลักการด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร<br />จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถ Download แบบฟอร์มและคำอธิบาย รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี 2558-2560 ได้ที่นี่
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ สู่มาตรฐานสากล<br />วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.<br />ณ ห้องประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
เข้าสู่เวปไซต์หลักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย