กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

1/9/2565
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านการจัดการภัยพิบัติ ผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 สู่การขับเคลื่อน “OPEN.CONNECT. BALANCE.”
ปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านการจัดการภัยพิบัติ ผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 สู่การขับเคลื่อน “OPEN.CONNECT. BALANCE.”
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 มุ่งผลักดันการส่งเสริมการลดความเสี่ยงและการส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนหัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” (OPEN.CONNECT. BALANCE.) โดยมีผู้แทนจาก 18 เขตเศรษฐกิจ รวมกว่า 80 คน เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานเขตเศรษฐกิจเอเปค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการจัดการภัยพิบัติของไทย (Focal point) ได้ร่วมมีบทบาทในการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน (18th Emergency Preparedness Working Group Meeting: EPWG) ครั้งที่ 18 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 15 (15th Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) ในห้วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (APEC SOM 3) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจาก 18 เขตเศรษฐกิจ รวมกว่า 80 คน เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online ซึ่งในวาระสำคัญนี้ประเทศไทยได้มุ่งผลักดันและเน้นย้ำประเด็น “การส่งเสริมการลดความเสี่ยงและการส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19” (Promoting Disaster Risk Reduction and Strengthening Partnership toward Resilient Recovery after Covid-19) เพื่อร่วมขับเคลื่อนหัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” (OPEN.CONNECT. BALANCE.) รวมทั้งยังจะได้ผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการสร้างเมืองและสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย สามารถรับมือและฟื้นตัวกลับจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว
“ผลลัพธ์จากการประชุมทั้ง 2 การประชุม จะนำไปสู่การร่างแผนงานในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเปค ปี 2023 และเสริมสร้างความร่วมมือ ความรู้ ความเข้าใจ แบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดีเพื่อทำให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจมีความร่วมมือในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น” นายบุญธรรมกล่าวเพิ่มเติม
สำหรับการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน (18th Emergency Preparedness Working Group Meeting: EPWG) ครั้งที่ 18 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 15 (15th Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) จะได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนงานประจำปีของ EPWG การเสนอโครงการสำหรับปี 2023 การแบ่งปันประสบการณ์จากคณะทำงานอื่นๆ และการหารือในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเปค โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การแสดงปาฐกถา โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด-19 อย่างสมดุลและเข้มแข็งในมุมมองของท้องถิ่น (Strong and Balanced Recovery after COVID-19: Local Prospective) การนำเสนอแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการนำเสนอการขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพและประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค การนำเสนอเทคนิคการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติในโลกยุคดิจิทัล โดยคุณดาริน กำเนิดรัตน์ ผู้สื่อข่าวอิสระ รวมถึงการลงพื้นที่ศึกษางานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามหลัก good governance ถือเป็นต้นแบบของ ‘ชุมชนร่วมพัฒนาพื้นที่ มุ่งบริหารจัดการน้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asia Disaster Preparedness Center: ADPC) และสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งองค์กรสหประชาชาติ (UN office for Disaster Risk Reduction: UNDRR) ในการร่วมเป็นวิทยากรและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย และให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ ////

12 รูปภาพ
26 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม