กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

1/9/2565
ปภ.ผลิตและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนระบบอัตโนมัติ - ส่งมอบแก่ 36 จังหวัดเสี่ยงภัย สนับสนุนการแจ้งเตือน - ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุก
ปภ.ผลิตและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนระบบอัตโนมัติ - ส่งมอบแก่ 36 จังหวัดเสี่ยงภัย สนับสนุนการแจ้งเตือน - ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุก
วันนี้ (17 ส.ค.65) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานมอบนโยบายและส่งมอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนระบบอัตโนมัติให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 36 จังหวัด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยมีผู้บริหาร ปภ. และ ปภ.จังหวัด เข้าร่วมรับมอบนโยบายฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุก ดำเนินการผลิตและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนระบบอัตโนมัติ จำนวน 130 ชุด เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้วัดปริมาณน้ำฝนและแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิด ซึ่งได้กำชับให้ปภ.จังหวัดพิจารณาจัดสรรและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะจุดที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหายและจุดเสี่ยงภัยที่จำเป็นต้องติดตั้งเร่งด่วน มีแนวโน้มเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม หรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
สำหรับโครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุก เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการผลิตเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 130 ชุด ซึ่งมีต้นแบบมาจากเครื่องวัดปริมาณน้ำระบบอัตโนมัติที่เจ้าหน้าที่ ปภ. ได้คิดค้นและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามยุทธศาสตร์ ปภ. พ.ศ.2565 - 2570 โดยการทำงานของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่ผลิตในครั้งนี้ นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนเพื่อการคาดการณ์สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่แล้ว เมื่อมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำฝนถึงค่าระดับเกณฑ์ที่กำหนด ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณ ในลักษณะเสียงไซเรนและไฟวับวาบ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ซึ่ง ปภ.จะได้ต่อยอดขยายผลการผลิตและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละจังหวัดในระยะต่อไป

6 รูปภาพ
14 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม