กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

30/8/2565
การเสวนาและแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำองค์กร (Leader’s Talk) (ภายใต้การฝึกอบรมโครงการ AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7)
วันนี้ (2 สค. 65 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม Cape House กรุงเทพฯ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการเสวนาและแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำองค์กร (Leader’s Talk) (ภายใต้การฝึกอบรมโครงการ AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานและจัดการภัยพิบัติจาก 10 ประเทศอาเซียน รวมจำนวน 21 คน ในการนี้ ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ แนวคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้นำองค์กรในการเสวนาร่วมกับ พลโท น.พ. อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สำหรับการเสวนาในโครงการ AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ในด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนได้เรียนรู้รูปแบบการเป็นผู้นำองค์กร และภาวะผู้นำเมื่อต้องบริหารองค์กรเมื่อเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติขนาดใหญ่ เพื่อนำความรู้ ตลอดจนข้อคิดที่ได้จากผู้นำเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

8 รูปภาพ
19 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม