กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

21/1/2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 15 (15th meeting of the Regional Consultative Committee on Disaster Management : RCC) ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เพื่อร่วมหารือสู่การประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงทุกมิติเพื่อความปลอดภัยของสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านบริหารจัดการภัยพิบัติจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมประชุม และผู้เเทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบโล่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในฐานะเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร

34 รูปภาพ
198 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม