กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

20/1/2563
การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการ หลังเกิดสาธารณภัย
8 9วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องชมนภา โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการ
หลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)
เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Recovery Frame work : PDRF)

33 รูปภาพ
196 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม