กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

24/12/2562
การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG Asia – Pacific Regional Earthquake
Response Exercise : ERE 2019) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA - ROAP) จัดการฝึกซ้อมแผนฯ สถานการณ์แผ่นดินไหวเพื่อทดสอบการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ โดยมีทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) และหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย เข้าร่วมการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

127 รูปภาพ
303 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม