กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

8/11/2562
การประชุมหารือเพื่อชี้แจงการแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 ปภ.

20 รูปภาพ
200 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม