กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

25/10/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยรวมทั้งจัดทำร่างกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยนำร่องกรณีศึกษา 6 ภาคส่วนย่อย ด้านคมนาคม การศึกษา ที่อยู่อาศัย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบริหารจัดการภาครัฐ และด้านสิ่งแวดล้อม

89 รูปภาพ
102 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม