กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

11/10/2562
วันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562 (ADDM & IDDR 2019)

95 รูปภาพ
69 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม