กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

22/8/2562
การจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำวารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) เล่มที่ 10
และจัดทำข้อมูลสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเพชบุรี

8 รูปภาพ
104 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม