กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

18/6/2562
การประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
(Post – Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
(Post – Disaster Recovery Framework : PDRF) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

30 รูปภาพ
82 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม