กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2562

การประชุมชี้แจงโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster Recovery Framework : PDRF) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด :
PDNA-DDPM-2019.pptx ( 7.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
PDNA-62.pptx ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)