กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2562

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี 2560
สามารถ Download แบบฟอร์มและคำอธิบาย รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี 2558-2560 ได้ที่นี่