กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2561

การอภิปรายระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน DaNA สู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการจัดตั้งทีมประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและการขยายทีมประเมินกลางไปยังทีมประเมินระดับพื้นที่” ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น ๕ ปภ.<br />
ดาวน์โหลด :
การนำเสนอร่าง DaNA Team.pptx ( 3.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 382 ครั้ง)
DANA Workshop 30 เม.ย. 61.pptx ( 2.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 154 ครั้ง)