กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานงานรับรองและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างประเทศ