กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่หลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุวัติประเด็นสาธารณสุขภายใต้กรอบเซนได (Bangkok Principles)

โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข และ UNDRR ในช่วงเดือนมกราคม จำนวน 4 ครั้ง ผ่านโปรแกรม ZOOM
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่หลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุวัติประเด็นสาธารณสุขภายใต้กรอบเซนได (Bangkok Principles)
 
ในวันอังคารและพฤหัสบดีที่ 18, 20, 25 และ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.10 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM (จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง)
 
การสัมมนาฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนี้
 
     • กรมควบคุมโรค 
     • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     • ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
     • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 
     • องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
     • สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
     • กรุงเทพมหานคร
     • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
     • องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
     • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ขอความร่วมมือลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/J9q1sr7G2BuGDkBM7
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง 

Link ZOOM

***วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565***
 
Join Zoom Meeting:
https://undrr.zoom.us/j/92814045377?pwd=MURkaE91Y00zNHVIN1k5V0tOME5lZz09

Meeting ID: 928 1404 5377
Passcode: 910896