กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

ร่วมระลึกถึงวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล

สำนักวิจัยฯ
#ItsAllAboutGovernance
#DRRday